leerplan

voorblad_A4_raster

MAAR TWEE LEERPLANNEN

Kunstig Competent ontwikkelde twee leerplannen: één voor podiumkunsten en één voor beeldende en audiovisuele kunsten. De laatste versies van de leerplannen kan je raadplegen en downloaden op raamleerplandko.be.

Beide raamleerplannen zijn het resultaat van de pilootprojecten artistieke competenties en kunstig competent. Een stuurgroep van directeurs en coördinatoren van de academies van Lier, Westerlo, Noord-Limburg, Antwerpen, Hasselt, Sint-Truiden, Merksem en Gent gaf concreet vorm aan deze raamleerplannnen. De raamleerplannen DKO zijn nu voor elke academie in Vlaanderen beschikbaar.

De raamleerplannen zijn een synthese van 10 jaar onderzoek en experiment. Op een systematische manier werden concepten en materialen steeds verder bijgestuurd.

Ze kenmerken zich door:

  • de uitgepuurde en beknopte lijst competenties;
  • de heldere en verstaanbare taal die voor kunstenaars direct duidelijk ist;
  • de mooie vormgeving;
  • de autonomie die academies krijgen.

Elk leerplan Kunstig Competent bestaat uit twee delen: een vast raamleerplan en een academieluik dat door de academie zelf aangevuld wordt.

AUTONOMIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het concept raamleerplan/academieluik geeft academies de kans om het eigen beleidsvormend vermogen aan te spreken. Academies worden uitgedaagd om zelf delen van het leerplan in te vullen. De leerplannen omschrijven niet welke doelen een bepaald vak moet waarmaken. En dat is wennen. De tijd van enkel uitvoeren is voorbij. De teams kunnen vanuit het gemeenschappelijk raamwerk bepalen welke competenties in welk vak aan bod komen. Zo worden teams en academies eigenaar van de doelen van hun vakken en ontstaat er een grotere verbondenheid met de inhouden en doelen. Keuzes worden in het academieluik gedocumenteerd. De inspectie kan op deze manier zien op welke manier een academie voortdurend werkt aan haar onderwijskwaliteit.

Met dit rijke leerplan als basis geeft het DKO blijk van een eigentijdse benadering van ons rijke cultuurgoed ten dienste van onze hele bevolking. In een tijd van toenemend consumentisme is dit leerplan en zijn onderliggend gedachtegoed een sterke prikkel voor creatieve vrijetijdsbesteding. Het actief beleven van kunst en cultuur wordt met dit curriculum mogelijk voor iedereen. Dit is investeren in een betere samenleving.

professor emeritus Roger Standaert

BASISDOCUMENTEN

De basisdocumenten (raamplannen, academieluik, overzichtslijsten) raadpleeg je best op raamleerplandko.be. Daar vind je de meest actuele documenten.

Op het leerplatform DKO3 dat de meeste academies gebruiken, kan je de raamleerplannen op een handige manier raadplegen. Je ontdekt daar direct het Hoe? en Wat? van een competentie.

ONDERSTEUNEND MATERIAAL

screening artistieke competenties

Taxonomie Kunstig Competent

ARTISTIEKE LANDKAARTEN

Op de artistieke landkaarten lees je op een visueel aantrekkelijke manier alle artistieke competenties en leerdoelen van de raamleerplannen. Om op te hangen in je klas, of te gebruiken als werkinstrument tijdens overlegmomenten.

ONDERSTEUNING RAAMLEERPLANNEN

Het document ondersteuning raamleerplan geeft academies tools om professioneel om te gaan met de ruimte die de overheid hen geeft. Dit document gaat o.a. in op volgende vragen:

  • Hoe werken we met het nieuwe leerplan?
  • Hoe borgen we de kwaliteit?
  • Hoe voeren we intentiegesprekken?
  • Hoe onderzoeken we of alle artistieke competenties in onze opleidingen aan bod komen?
  • Hoe groeien we in onze academie verder naar een professionele cultuur?
INSPIRATIEKAARTEN RAAMLEERPLAN

De inspiratiekaarten raamleerplan laten je op een behapbare manier kennis maken met de visie achter het raamleerplan.

VERDERE INFO

Meer info en documenten staan op onze nieuwe site raamleerplandko.be. Je vind er o.a. een aantal technische documenten die bewijzen dat onze competenties en doelen concorderen met de basiscompetenties en beroepskwalificaties van de overheid.

Heb je vragen over de materialen? Of heb je interessant materiaal dat aansluit bij dit leerplan en wil je dat graag beschikbaar maken? Of wil je graag ondersteuning? We begeleiden academies ook bij de vormgeving van het academieluik.

info@raamleerplandko.be of erik.schrooten@ucll.be

Een “ja” voor het raamleerplan kan je sturen naar info@raamleerplandko.be. Ook wanneer je er nu al mee werkt. Het is belangrijk dat je je kenbaar maakt. Enkel zo kunnen we je blijven coachen.

Voor leidinggevenden en lerarenopleiders is er een trimestriële nieuwsbrief. Je kan je daarvoor inschrijven op één van de bovenstaande mailadressen.