leerplan

voorblad_A4_raster

MAAR TWEE LEERPLANNEN

Eind maart 2018 keurde de inspectie nieuwe raamleerplannen DKO goed: één voor podiumkunsten en één voor beeldende en audiovisuele kunsten.

Beide raamleerplannen zijn het resultaat van de pilootprojecten artistieke competenties en kunstig competent. Een stuurgroep van directeurs en coördinatoren van de academies van Lier, Westerlo, Noord-Limburg, Antwerpen, Hasselt, Sint-Truiden, Merksem en Gent gaf concreet vorm aan deze raamleerplannnen. De raamleerplannen DKO zijn nu voor elke academie in Vlaanderen beschikbaar.

De raamleerplannen zijn een synthese van meer dan zeven jaar onderzoek en experiment. Op een systematische manier werden concepten en materialen steeds verder bijgestuurd.

Ze kenmerken zich door:

 • de uitgepuurde en beknopte lijst competenties;
 • de heldere en verstaanbare taal;
 • de mooie vormgeving;
 • de autonomie die academies krijgen.

Elk leerplan Kunstig Competent bestaat uit twee delen: een vast raamleerplan en een academieluik dat door de academie zelf aangevuld wordt.

AUTONOMIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het concept raamleerplan/academieluik geeft academies de kans om het eigen beleidsvormend vermogen aan te spreken. Academies worden uitgedaagd om zelf delen van het leerplan in te vullen. De leerplannen omschrijven niet welke doelen een bepaald vak moet waarmaken. En dat is wennen. De tijd van enkel uitvoeren is voorbij. De teams kunnen vanuit het gemeenschappelijk raamwerk bepalen welke competenties in welk vak aan bod komen. Zo worden teams en academies eigenaar van de doelen van hun vakken en ontstaat er een grotere verbondenheid met de inhouden en doelen. Keuzes worden in het academieluik gedocumenteerd. De inspectie kan op deze manier zien op welke manier een academie voortdurend werkt aan haar onderwijskwaliteit.

In januari 2020 zullen we een sterk herwerkte versie van het leerplan Kunstig Competent Beeldende en Audiovisuele Kunsten indienen.

In januari 2021 staat een kleinere revisie van het leerplan Kunstig Competent Podiumkunsten op de agenda. Aan de rollen en de 20 artistieke competenties zal niet geraakt worden. Enkel de leerdoelen, de ondersteunende teksten/materialen en het academieluik zullen vanuit voortschrijdend inzicht en vanuit feedback van het werkveld bijgesteld worden.

Met dit rijke leerplan als basis geeft het DKO blijk van een eigentijdse benadering van ons rijke cultuurgoed ten dienste van onze hele bevolking. In een tijd van toenemend consumentisme is dit leerplan en zijn onderliggend gedachtegoed een sterke prikkel voor creatieve vrijetijdsbesteding. Het actief beleven van kunst en cultuur wordt met dit curriculum mogelijk voor iedereen. Dit is investeren in een betere samenleving.

professor emeritus Roger Standaert

BASISDOCUMENTEN

officiële doelen van de overheid

raamleerplan podiumkunsten

NIEUW: academieluik raamleerplan podiumkunsten versie nov 2019

raamleerplan beeldende en audiovisuele kunsten

academieluik raamleerplan beeldende en audiovisuele kunsten

screening artistieke competenties

Taxonomie Kunstig Competent

De aanklikfunctie van de raamleerplannen werkt het best als je de documenten download naar je computer.

ARTISTIEKE LANDKAARTEN

Op de artistieke landkaarten lees je op een visueel aantrekkelijke manier alle artistieke competenties en leerdoelen van de raamleerplannen. Om op te hangen in je klas, of te gebruiken als werkinstrument tijdens overlegmomenten.

OVERZICHT DOELEN

Een handig en compact overzicht van de doelen van de raamleerplannen podiumkunsten en beeldende  en audiovisuele kunsten.

Doelen van het raamleerplan podiumkunsten op één A4. 

ONDERSTEUNING RAAMLEERPLANNEN

Het document ondersteuning raamleerplan geeft academies tools om professioneel om te gaan met de ruimte die de overheid hen geeft. Dit document gaat o.a. in op volgende vragen:

 • Hoe werken we met het nieuwe leerplan?
 • Hoe borgen we de kwaliteit?
 • Hoe voeren we intentiegesprekken?
 • Hoe onderzoeken we of alle artistieke competenties in onze opleidingen aan bod komen?
 • Hoe groeien we in onze academie verder naar een professionele cultuur?
INSPIRATIEKAARTEN RAAMLEERPLAN

De inspiratiekaarten raamleerplan laten je op een behapbare manier kennis maken met de visie achter het raamleerplan.

PARALLELTABELLEN

Hier vind je het nodige harde bewijsmateriaal dat de raamleerplannen overeenstemmen met de doelen die overheid vooropstelt. LET OP: de beroepskwalificaties 4de graad zijn nog niet goedgekeurd. In die zin zijn de tabellen voor de 4de graad op dit moment voorlopige en nog vrijblijvende vingeroefeningen.

VERDERE INFO

Meer info en documenten staan op onze nieuwe site raamleerplandko.be. Je vind er o.a. een aantal technische documenten die bewijzen dat onze competenties en doelen concorderen met de basiscompetenties en beroepskwalificaties van de overheid.

Heb je vragen over de materialen? Of heb je interessant materiaal dat aansluit bij dit leerplan en wil je dat graag beschikbaar maken? Of wil je graag ondersteuning? We begeleiden academies ook bij de vormgeving van het academieluik.

info@raamleerplandko.be of erik.schrooten@ucll.be

Een “ja” voor het raamleerplan kan je sturen naar info@raamleerplandko.be. Ook wanneer je er nu al mee werkt. Het is belangrijk dat je je kenbaar maakt. Enkel zo kunnen we je blijven coachen.

Wat je mag verwachten?

 • een maandelijkse nieuwsbrief met aanvullende materialen, werkinstrumenten en inzichten;
 • een voorbeeld van een ingevuld academieluik. Een grote hulp bij de start;
 • inzicht in alle FAQ’s van andere academies. Deelname aan dit expertisenetwerk maakt je traject sterker.